Farm Manager ( Tiếng Anh/ 30 triệu, Nghệ An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Nghệ An
 • 13-08-2019

English teacher(English,17mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 12-08-2019

Internal Audit & Compliance Staff(English,13mil,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 13-08-2019

Quality manager(English, 1200USD, Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 14-08-2019

Plant Manager ( English,60mil, Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 16-08-2019

HR Manager(English,25mil,Gia Lai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Gia Lai
 • 12-04-2019

Maintenance Manager(English,1200USD, Gia Lai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Gia Lai
 • 07-08-2019

Phó Phòng Kế toán - Tài sản ( 18 triệu, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 05-08-2019

HR Manager(English,25mil,Gia Lai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Gia Lai
 • 17-08-2019

Planning & Logistics Manager(English,28mil,Đong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 11-08-2019

Sales Executive ( English/1500USD, Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 17-08-2019

Employee Assistance Part Leader(English/Korean,1500USD++,Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 15-08-2019

Tổ trưởng sản xuất(12tr++, Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 11-08-2019

Senior engineering engineer(English,1200USD, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-08-2019

Purchasing Manager(English/Chinese,30mil,Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 15-08-2019

Technical Sale Director ( 3000USD, English/ Chinese, HO Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 18-08-2019

O&M Engineer(English,1000USD,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 12-08-2019

Senior Operator (English,550USD, Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 17-08-2019

HR Manager ( Japanese/English, 1500USD, Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 12-08-2019

Senior Merchandiser Supervisor (Garment; English; 1200 USD; Bac Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 11-08-2019

Trợ lý kinh doanh(Tiếng Nhật,20tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 18-08-2019

Giám đốc bán hàng (Thời trang; Tiếng Anh; 5.000 USD; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 18-08-2019

Sales Manager ( Tiếng Anh& Tiếng Hàn, 50 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 15-08-2019

Phiên dịch tiếng Nhật(Tiếng Nhật, 12tr, Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 13-08-2019

Công nhân kỹ thuật khuôn đúc(10tr, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 18-08-2019

Warehouse Section Chief ( English,13 mil, Đong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 15-08-2019

Kỹ sư đùn sợi(Tiếng Anh, Tiếng Hàn,17tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 12-08-2019

Purchasing staff ( English, 500USD,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 17-08-2019

SALE ADMIN (English,800USD,HoChiMinh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-08-2019

Nhân viên IT hệ thống (16 triệu, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-08-2019

Trưởng phòng sản xuất(Tiếng Nhật,34tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 14-08-2019

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung (Tiếng Trung, 15tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 15-08-2019

Kỹ sư sản xuất(Tiếng Anh,12tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 15-08-2019

Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động(Tiếng Anh,23tr,Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 18-08-2019

Giám đốc kinh doanh(Tiếng Anh/Tiếng Nhật,40 tr,Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 16-08-2019

Legal Advisor (English; 1500 USD; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 18-08-2019

Nhân viên quản lý sản xuất (Tiếng Hàn; 26 tr; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 18-08-2019

Deputy Project Manager (English; 60 mil; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 18-08-2019

Nhân viên kế hoạch sản xuất (Tiếng Hàn; 20tr; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-08-2019

Maintenance O&M Engineer (English; 1000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 18-08-2019

HR Officer (C&B; English; 15 mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 18-08-2019

Chuyên viên bán hàng (Hóa chất; Tiếng Anh; 18 tr; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-08-2019
0969349393